03 آبان 1399

واحد قیاسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده عمران و معماری، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن: 09186363702
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعۀ عددی نشست پیهای رادیه- مرکب منفصل با تأکید بر تعریف جدیدی از این سیستمها با عنوان سیستم ترکیبی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مدل سازی عددی، نشست پی، پی های رادیه-مرکب، سیستم ترکیبی.
سال 1396
مجله مدل سازی در مهندسی
پژوهشگران واحد قیاسی

چکیده

یشترین کاربرد پی های گسترده به همراه شمع زمانی است که رادیه به تنهایی می تواند مقاومت کافی در برابر بار های وارده را تأمین کند ولی برای اجتناب از نشست های زیاد سیستم فونداسیون یا جلوگیری از شکل گیری نشست های غیریکنواخت از گروه شمع در زیر آن استفاده می شود. در این مطالعه، تغییر شکل پی، اعم از نشست های حداکثر، متوسط و غیریکنواخت پی در سیستم مرکب رادیه- شمع تحت بارگذاری استاتیکی در خاک ماسه ای یکنواخت، با استفاده از مدل سازی اجزای محدود برای چیدمان های گوناگون شمع ها و سیستم های مختلف پی- شمع از نظر اتصال پی و شمع ها، بررسی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین نرم افزار اجزای محدود پلکسیز سه بعدی فونداسیون v.1.6) (Plaxis 3D foundationبرای مدل سازی سیستم مرکب پی و شمع استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از اینست که با استفاده از شمع ها به صورت متصل از رادیه و منفصل از آن به صورت توامان (سیستم ترکیبی)، منجر به عملکرد بسیار مناسب سیستم مرکب در کاهش نشست حداکثر و غیریکنواخت پی می گردد.