03 آبان 1399

واحد قیاسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده عمران و معماری، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن: 09186363702
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی ماکرو رفتار پس پانچ دال های تخت در خرابی پیش رونده
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دال تخت، اتصال دال-ستون، رفتار پس پانچ، میلگردهای پیوستگی، خرابی پیش رونده
سال 1398
مجله مهندسی عمران مدرس
پژوهشگران واحد قیاسی

چکیده

در این مقاله، روش های تحلیلی مدلسازی ماکرو اتصالات دال- ستون برای شبیه سازی رفتار پس پانچ آنها ارایه شده است. این روش های مدلسازی می تواند برای ارزیابی خرابی پیش رونده ساختمان های دال تخت به کار رود. در سیستم های دال تخت، عمده آسیب های سازه ای در اتصالات دال- ستون متمرکز است. در مدل پیشنهادی از المان های پوسته برای شبیه سازی دال و المان های تیر اتصال دهنده برای شبیه سازی شکست پانچ استفاده شده است. برای مدلسازی انتقال نیروهای داخلی بین دال و ستون و همچنین بررسی رفتار اتصالات، شش منحنی نیرو- تغییرشکل با رفتارهای خطی و غیرخطی برای شبیه سازی خمش، برش، پیچش و نیروی محوری تیرهای اتصال دهنده معرفی شده است. دو روش مدلسازی ماکرو نیز برای شبیه سازی رفتار پس پانچ ارائه شده است که شامل مدلسازی با میلگرد و مدلسازی با المان اتصال می باشد. برای شبیه سازی رفتار پس پانچ، یک منحنی دوخطی نیرو- تغییرشکل به المان اتصال اختصاص یافته است. میلگرد و یا المان اتصال در مجاورت المان تیر اتصال دهنده قرار می گیرد و پس از شکست پانچ فعال می شود. برخی پارامترهای به کار رفته در معرفی این منحنی ها از طریق کالیبره کردن با نتایج آزمایش به دست آمده است. روش های پیشنهادی توسط نمونه های آزمایشگاهی اعتبارسنجی شده است. نتایج نشان می دهد که هر دو روش مدلسازی رفتار پس پانچ، دقت قابل قبولی را در پیش بینی مقاومت پس پانچ ، سختی پس پانچ و ظرفیت تغییرشکل دارند.