19 آذر 1401
ياسين حسيني

یاسین حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی نیروهای عکس العمل زمین هنگام دویدن در بیماران مرد مبتلا به کف پای صاف
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کف پای صاف ، دویدن ، نیروهای عکس العمل زمین
سال 1399
مجله پژوهش های آسیب شناسی زیستی
پژوهشگران یاسین حسینی

چکیده

اهدف: کف پای صاف یکی از عارضه های شایع در افراد می باشد. بررسی نیروهای عکسالعمل زمین در فعالیتهای مختلف از اهمیت کلینیکی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی مولفههای نیروهای عکسالعمل زمین هنگام دویدن در افرادی با عارضه کف پای صاف در مقایسه با افراد سالم بود. مواد و روش ها: 12 مرد سالم و 12 نفر مرد مبتلا به کف پای صاف در این مطالعه شرکت کردند. با استفاده از صفحه نیرو (1000 هرتز)، مولفه های نیروهای عکس العمل زمین در فاز استقرار دویدن مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمون آماری t مستقل با سطح معناداری (05/0˂P) جهت تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد بین گروه ها در مؤلفه های Fx1(001/0=p)، Fx3 (03/0=p)، Fy1 (001/0=p) Fz1(03/0=p)، Fz3 (01/0=p) اختلاف معنی داری وجود دارد. اما در سایر مولفه های نیروی عکس العمل زمین بین گروه ها اختلاف معنی داری وجود ندارد(05/0≥ P). نتیجه گیری: کاهش نیروهای عکس العمل سطح می تواند بازتابی از عملکرد نامناسب اندام تحتانی باشد. این افراد در معرض ریسک ابتلا به استرس فراکچرهای متاتارسال ها، درد کشککی رانی ناشی از ساختار متفاوت پا قرار می گیرند.