19 آذر 1401
ياسين حسيني

یاسین حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تمرینات تقویت ثبات مرکزی تنه و تمرینات تقویتی زانو بر بهبود درد زنان سالمند ورزشکار مبتلا به سندرم درد کشککیرانی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Patellofemoral ,Syndrome core Strengthening ,exercise stabilization strengthening Knee Athlete, Pain, exercise
سال 1400
مجله مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک
پژوهشگران یاسین حسینی

چکیده

زمینه و هدف سندرم درد کشککیرانی یکی از شایعترین مشکالت عضالنیاسکلتی در افراد سالمند است که میتواند روی فعالیت روزانه آنها تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی یک دوره تمرینات تقویت ثبات مرکزی تنه با تمرینات تقویتی زانو بر بهبود درد زنان ورزشکار سالمند مبتال به سندرم درد کشککیرانی است. مواد و روشها در این تحقیق بیست بیمار زن ورزشکار سالمند مبتال به سندرم درد کشککیرانی شرکت کردند. آزمودنیها به طور تصادفی در دو گروه تمرینات تقویتی ثبات مرکزی )ده نفر( و گروه تمرینات تقویتی زانو )ده نفر( قرار گرفتند. میزان درد آزمودنیها پیش و پس از انجام هشت هفته مداخالت تمرینی به وسیله مقیاس سنجش دیداری درد اندازهگیری شد. آزمونهای آماری تی زوجی و مستقل با سطح معنیداری 05/0˂P جهت تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. مالحظات اخالقی این مطالعه با کد اخالق 032.1398.REC.BASU.IR به تصویب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه بوعلی سینا همدان رسید. یافته ها نتایج نشاندهنده کاهش معنادار میزان درد در هر دو گروه پس از انجام تمرینات تقویتی ثبات مرکزی )006/0=P )و تمرینات تقویت زانو )000/0=P ) )بود. در جایی که مقایسه بینگروهی تفاوت معناداری را بین دو گروه نشان نداد )064/0=P .) اما محاسبه اندازه اثر بهدستآمده حاکی از تأثیر بیشتر تمرینات تقویتی زانو )8/1=ES )بر بهبود درد در مقایسه با گروه تقویت ثبات مرکزی بود )7/0=ES.) نتیجهگیری به نظر میرسد استفاده از تمرینات تقویتی زانو و تمرینات ثبات مرکزی تنه باعث کاهش درد شده است. اما با توجه به باالتر بودن اثربخشی انجام تمرینات تقویتی زانو بر بهبود درد، استفاده از این پروتکل درمانی جهت کاهش درد این بیماران پیشنهاد میشود.