19 آذر 1401
ياسين حسيني

یاسین حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه سه روش درمانی ماساژ، تمرینات ثباتی و ترکیبی بر درد و درصد ناتوانی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ماساژ درمانی، تمرینات ثباتی، تمرینات ترکیبی، کمر درد مزمن، درد، درصد ناتوانی
سال 1393
مجله بیهوشی و درد
پژوهشگران یاسین حسینی

چکیده

زمینه و هدف: هدف از مطالعه ی حاضر مقایسه سه روش درمانی ماساژ، تمرینات ثباتی و ترکیبی بر درد و درصد ناتوانی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بود. مواد و روشها: در این تحقیق 30 نفر از بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با میانگین سنی 02/9 ± 44/33 سال شرکت کردند. بیماران به طور تصادفی در سه گروه ماساژ، تمرینات ثباتی و ترکیبی قرار گرفتند و به مدت 12 جلسه (4هفته، بصورت یک روز در میان)، پروتکل درمانی ماساژ، تمرینات ثباتی و ترکیبی از ماساژ و تمرینات ثباتی را با نظارت تراپیست دریافت کردند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که روش های مورد مطالعه به طور معنی داری (p<0.02) باعث کاهش درد و بهبود عملکرد نسبت به پیش آزمون شده اند. همچنین بین روش های مورد مطالعه تفاوت معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد، ترکیب تمرینات ثباتی با ماساژ درمانی، موثرتر از استفاده هر یک به تنهایی است.