19 آذر 1401
ياسين حسيني

یاسین حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کفی طبی بر نیروی های عکس العمل زمین، ایمپالس و میزان بار وارد شده هنگام فرود تک پا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فرود تک پا، نیروی عکس العمل زمین، ایمپالس، میزان بار وارد شده، کفی
سال 1394
مجله مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
پژوهشگران یاسین حسینی

چکیده

چکیده: زمینه و هدف: اندازه گیری نیروهای عکس العمل زمین در فعالیت های مختلف فیزیکی با ریسک آسیب مفاصل اندام تحتانی مرتبط است. کفی کفش در تعدیل نیروهای عکس العمل زمین موثر است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر کفی طبی بر اوج نیروهای عکس العمل زمین و زمان رسیدن به آن ها، ایمپالس و میزان بار وارد شده هنگام فرود در افراد سالم بود. روش بررسی: 13 مرد سالم به ترتیب با میانگین سن، جرم و قد (6/1±9/21 سال)، (6/12±15/67 کیلوگرم)، و (9/4±38/175 سانتی متر) در این مطالعه شرکت نمودند. با استفاده از یک صفحه نیرو (1000 هرتز) مولفه های نیروی عکس العمل زمین هنگام فرود در دو شرایط با و بدون استفاده از کفی اندازه گیری شد. سپس متغیرهای اوج نیروهای عکس العمل زمین و زمان رسیدن به آن ها، ایمپالس، و میزان بار وارد شده استخراج شدند. آزمون آماریRepeated measure ANOVA با سطح معناداری (05/0˂P) جهت تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: پوشیدن کفی موجب کاهش اوج ثانویه مولفه عمودی عکس العمل زمین در لحظه تماس پاشنه با زمین (009/0=P)، اوج اولیه مولفه افقی نیروی عکس العمل زمین ( 011/0=P) و میزان بار وارد شده عمودی (01/0=P) شد، اما ایمپالس عمودی (032/0=P) را افزایش داد. نتیجه گیری: به نظر می رسد استفاده از کفی طبی می تواند با کاهش نیروهای وارد بر بدن از بروز آسیب های ورزشی هنگام فرود جلوگیری کند.