19 آذر 1401
ياسين حسيني

یاسین حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کفی حمایت کننده قوس بر نیروی های عکس العمل زمین، ضربه و نرخ بارگذاری هنگام فرود دو پا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فرود دوپا، نیروی عکس العمل زمین، ضربه، نرخ بارگذاری، کفی
سال 1397
مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی
پژوهشگران یاسین حسینی

چکیده

هدف: مقدار و نحوه توزیع سه بعدی نیروی عکس العمل زمین هنگام فرود با آسیبهای مچ پا و زانو مرتبط است. کفی کفش در تعدیل نیروهای عکس العمل زمین موثر است. هدف از این مطالعه بررسی اثر استفاده از کفی آنتی پرونیشن هنگام فرود در مقادیر نیروی عکس العمل، ضربه و نرخ بارگذاری هنگام فرود دوپا بود. روش بررسی: 13 مرد سالم به ترتیب با میانگین سن، جرم و قد (6/1±9/21 سال)، (6/12±15/67 کیلوگرم) و (9/4±38/175 سانتیمتر) در این مطالعه شرکت نمودند. با استفاده از یک صفحه نیرو (1000 هرتز) مولفه های نیروی عکس العمل زمین هنگام فرود در دو شرایط با و بدون استفاده از کفی اندازه گیری شد. سپس متغیرهای اوج نیروهای عکس-العمل زمین و زمان رسیدن به آن ها، ایمپالس و میزان بار وارد شده استخراج شدند. آزمون آماری آنالیز واریانس اندازه های تکراری با سطح معناداری (05/0˂p ) جهت تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: پوشیدن کفی موجب کاهش اوج ثانویه مولفه عمودی عکس العمل زمین (22 %) در لحظه تماس پاشنه با زمین (006/0=p)، کاهش نرخ بارگذاری عمودی (23 %) (01/0=p) و همچنین کاهش ضربه عمودی (14 درصد) (032/0=p) شد. نتیجه گیری: به نظر می رسد استفاده از کفی طبی می تواند با کاهش در نیروی عکس العمل عمودی، نرخ بارگذاری و ضربه از ریسک آسیب مفاصل اندام تحتانی هنگام فرود جلوگیری کند.