19 آذر 1401
ياسين حسيني

یاسین حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر آنی کفی بر مولفه های نیروی عکس العمل هنگام راه رفتن در افراد مبتلا به بی ثباتی مچ پا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نیروی عکس العمل زمین، نرخ بارگذاری، بی ثباتی مچ پا، کفی، راه رفتن
سال 1398
مجله پژوهش در توانبخشی ورزشی
پژوهشگران یاسین حسینی

چکیده

هدف: میزان نیروهای عکس العمل و نرخ بارگذاری هنگام راه رفتن با آسیب های مفاصل اندام تحتانی مرتبط می باشند. یکی از شیوه های تغییر در میزان نیروهای عکس العمل و نرخ بارگذاری استفاده از کفی ها می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرکفی بر مولفه های نیروی عکس العمل و نرخ بارگذاری در افراد مبتلا به بی ثباتی مچ پا هنگام راه رفتن بود. روش: 11 مرد سالم فوتبالیست، و 11 مرد فوتبالیست مبتلا به بی ثباتی مچ پا در این مطالعه شرکت کردند. با استفاده از یک صفحه نیرو مولفه های نیروی عکس العمل زمین هنگام راه رفتن در دو شرایط با و بدون استفاده از کفی اندازه گیری شد. متغیرهای نیروهای عکس العمل زمین و زمان رسیدن به اوج نیروها و نرخ بارگذاری وارد شده استخراج شدند. آزمون آماری آنالیز واریانس اندازه های تکراری و مانوا با سطح معناداری (05/0α=) جهت تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: پوشیدن کفی موجب افزایش در اوج اولیه نیروی عکسالعمل عمودی (01/0p=) در لحظه تماس پاشنه با زمین نسبت به گروه بدون کفی شد(05/0p<). نرخ بارگذاری بین دو گروه مبتلا به بی ثباتی مچ پا با کفی و بدون کفی تفاوت معنی داری نداشت(07/0