03 خرداد 1403
عليرضا عبدي كيان

علیرضا عبدی کیان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک نظری (پلاسما)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی دامنه مدولاسیون امواج غیرخطی در برهمکنش لیزر-پلاسما با تابع توزیع تسالیس برای الکترونها
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سالیتون الکترومغناطیسی، برهمکنش لیزر پلاسما ، تابع توزیع تسالیس، معادلۀ شرودینگر غیرخطی
سال 1399
مجله پژوهش های نوین فیزیک
پژوهشگران علیرضا عبدی کیان ، محمدرضا محبی فر

چکیده

در این مقاله، با استفاده از مجموعۀ معادلات مدل سیالی و معادلات ماکسول، معادلۀ غیرخطی با جواب سالیتونی الکترومغناطیسی ناشی از برهمکنش بین پالس لیزر با شدت بالا در محیط پلاسما به دست آمده است. تابع توزیع برای الکترونهای غیرحرارتی، تابع غیرتعادلی تسالیس 1 در نظر گرفته شده و با استفاده از روش مقیاس چندگانه، معادلۀ شرودینگر غیرخطی حاکم بر دامنۀ پتانسل برداری به دست آمده است. با استفاده از فرمولهای به دست آمده برای سرعت فاز و گروه درمییابیم که این سرعتها مستقل از پارامترهای پلاسما )نسبت الکترونهای غیرحرارتی و پارامتر نافزونور( هستند. در ادامه، این سرعتها بر حسب عدد موج رسم شدند. به طور تحلیلی، شرایط ناپایداری مدولاسیونی و همچنین وجود انواع گوناگون مدهای پوش جایگزیده )روشن و تاریک( برحسب پارامترهای پلاسما بررسی شده است. در نهایت با ترسیم نمودار، به طور عددی مناطق پایداری و ناپایداری مدولاسیونی بررسی شدند