03 خرداد 1403
عليرضا عبدي كيان

علیرضا عبدی کیان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک نظری (پلاسما)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه پوشش ضد بازتاب نور ناهمدوس با احتساب افت و خیز ضخامت لایه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
افت و خیز ضخامت، پوششضد بازتاب، نور ناهمدوس.
سال 1400
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال ، علیرضا عبدی کیان

چکیده

در این مقاله، بازتاب یک پوششضد بازتاب برای وقتی که ضخامت پوشش دارای افت و خیز باشد و نور فرودی به آن نیز ناهمدوس در نظر گرفته شود مورد شبیه سازی قرار می گیرد. برای یافتن بازتاب، از تکنیک ماتریس انتقال اپتیکی استفاده می گردد. یک کد محاسباتی به زبان متمتیکا نوشته می شود که بتواند مقدار بازتاب را در حضور افت و خیز ضخامت لایه و طول دلخواهی ازهمدوسی نور پیدا کند. از نتایج محاسبات چنین بر می آید که وارد شدن هر مقدار افت و خیز در ضخامت و یا ناهمدوسی در نور باعث می شود که کمترین میزان بازتاب صفر نباشد. از طرف دیگر، محاسبات نشان می دهند که کمترین مقدار بازتاب در ضریب شکستی از پوشش رخ می دهد کهقدری از رابطه آشنایnc=(nsnm)1/2متفاوت می باشدکه در آن ns و nm به ترتیب ضریب شکست زیرلایه و محیط بالای پوشش هستند و nc هم ضریب شکست پوشش می باشد.