03 خرداد 1403
عليرضا عبدي كيان

علیرضا عبدی کیان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک نظری (پلاسما)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی انتشار امواج الکترومغناطیسی از لایه های نازک فلزی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانو، نانو لایهها، پلاسما، لایه پلاسمایی، کوانتومی
سال 1395
پژوهشگران علیرضا عبدی کیان(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش طیف انعیاسی، عبوری و جذبی از نانولایه فلزی با استفاده از معادلات هیدرودینامییی کوانتومی مورد بررسی قرار گرفته است. از نانولایههای فلزی میتوان جهت پوشش وسایل برای جلوگیری از ردیابی آنها استفاده کرد که روی سطح خارجی زیردریاییها، کشتیها، هواپیماها و غیره لایه نشانی میشوند. همچنین از پوشش این نانولایهها در وسایل گوناگون نظیر سلولهای خورشیدی، شیشههای بازتابی یا انعیاسی و غیره استفاده میشود. در بعضی از وسایل برای مثال سلولهای خورشیدی هر چه توان جذب افزایش یابد کارآیی سیستم زیاد می شود و در برخی وسایل بهتر است که توان انعیاسی بالا باشد، برای مثال شیشههای رفلیسی. بنابراین مطالعه توان بازتاب، جذب و انتشار امواج الیترومغناطیسی در تیغه پلاسمای کوانتومی حائز اهمیت است. با تلفیق معادلات هیدرودینامییی کوانتومی با معادلات ماکسول در حضور میدان مغناطیسی ضرایب انعیاس، عبور و جذب امواج الیترومغناطیسی از نانولایه که آنرا بهصورت تیغه پلاسمایی کوانتومی در نظر گرفتهایم بدست آورده شده است. بهطور واضح نشان داده شده است که با در نظر گرفتن جمله پتانسیل بوهم کوانتومی باعث پیدایش ضریب شیست کوانتومی برای موج لانگموئیر میشود که این ضریب شیست مشابه کلاسییی ندارد. با استفاده از مقادیر عددی و با بهرهگیری از نرم افزار متمتییا ضرایب جذب در حالتهای گوناگون رسم شدند. روش ارائه شده ما را قادر می سازد که در کاربردهای عملی با تنظیم میدان مغناطیسی خارجی یینواخت به کنترل توان انعیاسی و یا جذب امواج الیترومغناطیسی در تیغه پلاسمایی کوانتومی بپردازیم.