03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کیفیت عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با روغن هسته انگور در دمای ° C18
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
روغن هسته انگور، روغن ماهی، انجماد، خاکستر
سال 1399
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در این تحقیق تأثیر انجماد بر میزان ظرفیت نگهداری آب (WHC) ، خاکستر و آبچک عضله ماهی قزلآلای رنگینکمان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی روغن هسته انگور مورد بررسی قرار گرفت. روغن هسته انگور قبلاً در سطوح 50،25 ، 75 و 100 درصد بجای روغن ماهی در جیره غذایی ماهیان با میانگین وزن 2 ± 40 گرم جایگزین شده بود و سپس عضله ماهیان برای مدت 5 ماه در شرایط انجماد در دمای 18 - نگهداری شدند. نتایج نشان داد با افزایش ماندگاری عضله ماهیان در شرایط انجماد میزان WHC ب طور معنیداری کاهش یافت بطوریکه ماهیان تغذیه شده با روغن هسته انگور در سطح 100 درصد بالاترین میزان WHC و ماهیان تغذیه شده با 25 درصد روغن هسته انگورکمترین میزان را نشان دادند ) 05 / 0P< (. بیشترین میزان خاکستر عضله ماهیان در مدت 5 ماه نگهداری در شرایط انجماد در جیره حاوی 100 درصد روغن ماهی و کمترین میزان آن نیز در جیره حاوی 100 درصد روغن هسته انگور مشاهده گردید ) 05 / 0P < (. بیشترین میزان آبچک عضله نیز در پایان 5 ماه نگهداری در شرایط انجماد در ماهیان تغذیه شده با 100 درصد روغن هسته انگور و کمترین میزان آن نیز در ماهیان تغذیه شده با 25 درصد روغن هسته انگور مشاهده گردید ) 05 / 0P < (. در پایان هر ماه نگهداری، کمترین و بیشترین میزان WHC ب ه ترتیب متعلق به نمونه عضله ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 25 و 100 درصد روغن هسته انگور بود ) 05 / 0P < (. در حالیکه کمترین و بیشترین میزان خاکستر به ترتیب در نمونه عضله ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 50 و 75 درصد روغن هسته انگور مشاهده گردید ) 05 / 0P < (. میزان آبچک در هر ماه دارای نوسان بود و از روند خاصی تبعیت نکرد. در پایان میتوان نتیجه گرفت استفاده از 100 درصد روغن هسته انگور در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان و نگهداری آن در شرایط انجماد باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب،کاهش میزان خاکستر و افزایش آبچک عضله میگردد.