03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی شاخص های اکسیداتیو چربی در سوریمی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) حاوی عصاره نعناع (Mentha spicata L.) و عصاره پونه (Mentha pulegium)طی نگهداری کوتاه مدت در یخچال
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سوریمی، عصاره نعناع، عصاره پونه، کیلکای معمولی، TBA
سال 1400
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در این مطالعه، شاخص های اکسیداتیو چربی سوریمی حاصل از ماهی کیلکای معمولیحاوی مقادیر مختلف عصاره نعناع و پونه (0، 2 و 4 %) طی مدت 15 روز نگهداری (1، 3، 6، 9، 12 و 15) در دمای یخچال (°C1±4) بررسی شد. آزمون های شیمیایی شامل شاخص پراکسید (PV) و تیوباربیتوریک اسید (TBA)هر 3 روز یکبار در نمونه ها با سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل نشان داد در تیمار شاهد مقدار شاخص PV بطور معنی داری بالاتر از تیمارهای حاوی عصاره نعناع و پونه بود بطوریکه از 64/0 در روز اول به 27/5 میلی اکی والان اکسیژن در روز 12 نگهداری افزایش یافت (05/0>P). در تیمارهای حاوی عصاره نعناع و پونه کمترین میزان PV در تیمار 4 % مشاهده بود که نسبت به تیمار 2 % اختلاف معنی داری را نشان داد (05/0>P).میزان TBA در تیمار شاهد با گذشت زمان تا روز 15 نگهداری افزایش یافت بطوریکه در روز 15 مقدار 43/0 میلی گرم مالون دی آلدهید ثبت گردید که افزایش معنی داری نسبت به تیمارهای حاوی عصاره های نعناع و پونه داشت (05/0>P). در تیمارهای حاوی عصاره نعناع و پونه کمترین میزان TBA در تیمار 4 % مشاهده بود که نسبت به تیمار 2 % اختلاف معنی داری را نشان داد (05/0>P).بر اساس یافته های این مطالعه تیمار حاوی عصاره نعناع و پونه بویژه تیمار 4% می تواند جهت حفاظت از اکسیداتیو چربی برای نگهداری سوریمی ماهی کیلکای معمولی در دمای یخچال در کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد.