03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تأثیر برخی عوامل شیمیایی بر فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین بچه ماهی نورس قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در محیط in vitro
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بچه ماهی نورس؛ قزل آلای رنگین کمان؛ عوامل شیمیایی؛ تریپسین
سال 1394
مجله بهره برداری و پرورش آبزیان
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

این تحقیق، اثر عوامل شیمیایی شامل یون های فلزی، سورفاکتانت ها، عوامل اکسید کننده و مهارکننده های آنزیمی بر فعالیت آنزیم های تریپسین و کیموتریپسین بچه ماهی نورس قزل آلای رنگین کمان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد یون هایK+ و Na+ نسبت به نمونه شاهد اثر کاهشی معنی داری بر فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین نداشتند(05/0P >). یون هایCa2+ وMg2+ سبب افزایش معنی دار و یون هایMn2+،Cu2+،Ba2+،Co2+،Zn2+،Fe2+ وAl3+ باعث کاهش معنی دار در فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین گردیدند (05/0 > P). سورفاکتانت های ساپونین و اسید تاروکولیک باعث افزایش معنی داری در فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین و سدیم کولات باعث افزایش معنی دار در فعالیت آنزیم کیموتریپسین نسبت به نمونه شاهد شدند (05/0> P) ولی سدیم کولات افزایش معنی داری را بر فعالیت آنزیم تریپسین نشان نداد (05/0< P) عامل اکسیدکننده پراکسیدهیدروژن باعث کاهش معنی دار در فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین گردید (05/0> P) ولی در رابطه با سدیم پربورات اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (05/0< P). فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین نسبت به نمونه شاهد در حضور مهارکننده هایSBTI، PMSF و پاراآمینوبنزآمیدین کاهش معنی داری داشت (05/0>P). مهارکننده های TPCK، پپاستاتین A، یدواستیک اسید، EDTA و بتامرکپتواتانول بر روی فعالیت آنزیم تریپسین در مقایسه با نمونه شاهد کاهش معنی داری را نشان ندادند (05/0P). فعالیت آنزیم تریپسین در حضور مهارکننده TLCK کاهش معنی داری را نشان داد (05/0>P). اثر مهارکننده های TLCK و پپاستاتین A بر روی فعالیت آنزیم کیموتریپسین در مقایسه با نمونه شاهد کاهش معنی داری را نشان ندادند (05/0