03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه کینتیک آنزیم تریپسین تخلیص شده از ضمائم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) با استفاده از سوبسترای سنتتیک آمیدی و استری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تریپسین؛ سوبسترا؛ کیلکای معمولی؛ کینتیک
سال 1393
مجله بهره برداری و پرورش آبزیان
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در مطالعه حاضر پارامترهای کینتیک آنزیم تریپسین تخلیص شده از ضمائم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی (C.cultriventris caspia) با استفاده از سوبسترای آمیدی (BAPNA) و استری (TAME) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مقایسه کینتیک آنزیم تریپسین بین سوبسترای BAPNA و TAME نشان داد که پارامترهای کینتیکی فعالیت بیشینه (Vmax)، ثابت کاتالیزوری(kcat) و کارایی کاتالیزوری(kcat/Km) در سوبسترای TAME نسبت به سوبسترای BAPNA بالاتر بودند ولی مقدار ثابت میخائلیس- منتن (Km) در سوبسترای TAME کمتر از سوبسترای BAPNA بود. مقدار Vmax آنزیم در سوبسترای TAME بطور معنی داری بالاتر از نوع BAPNA بود (05/0 >p). مقدار ثابت Km در سوبسترای TAME کمتر از نوع BAPNA بود ولی اختلاف معنی داری را نشان نداد (05/0 p). بنابراین میتوان نتیجه گرفت که میل ترکیبی آنزیم تریپسین تخلیص شده از ضمائم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی نسبت به سوبسترای TAME بالاتر از BAPNA است و میتوان از سوبسترای TAME برای سنجش فعالیت آنزیمی در این گونه استفاده نمود.