03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر برخی از عوامل شیمیایی بر فعالیت آنزیم های سرینوپروتئیناز تریپسین و کیموتریپسین در بچه ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بچه ماهی نورس؛ آزاد دریای خزر؛ عوامل شیمیایی؛ کیموتریپسین
سال 1394
مجله علوم و فنون شیلات
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

اثر یون های فلزی، سورفاکتانت ها، عوامل اکسیدکننده و مهارکننده های آنزیمی بر فعالیت آنزیم های تریپسین و کیموتریپسین بچه ماهی نورس آزاد دریای خزر بررسی شد. یون هایK+ وNa+ نسبت به نمونه شاهد اثر معنا داری بر کاهش فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین نداشت(05/0p>). یون هایCa2+وMg2+سبب افزایش معنا دار و یون هایMn2+،Cu2+،Ba2+،Co2+،Zn2+،Fe2+ وAl3+ باعث کاهش معنا دار فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین شدند(05/0>p). سورفاکتانت های ساپونین و اسید تاروکولیک باعث افزایش معنا دار در فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین نسبت به شاهد شدند(05/0>p)، ولی سدیم کولات افزایش معنا داری را بر فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین نشان نداد (05/0p). فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین نسبت به شاهد در حضور مهارکننده های SBTI، PMSF و پاراآمینوبنزآمیدین کاهش معنا داری داشت (05/0>p). مهارکننده های TPCK، پپاستاتینA، یدواستیک اسید، EDTA و بتامرکپتواتانول بر روی فعالیت آنزیم تریپسین در مقایسه با شاهد کاهش معنا داری نداشتند(05/0p). فعالیت آنزیم تریپسین در حضور مهارکننده TLCKکاهشیمعنا دار نشان داد (05/0>p). اثر مهارکننده های TLCK و پپاستاتینA روی فعالیت آنزیم کیموتریپسین در مقایسه با شاهد کاهش معناداری نداشت (05/0