03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر عوامل فیزیکو شیمیایی بر فعالیت آنزیمهای پروتئازی فیل ماهی دریای خزر (Huso huso)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
روده، کیموتریپسین، فیل ماهی، فیزیکی و شیمیایی
سال 1401
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در مطالعه حاضر عوامل فیزیکی و شیمیایی شامل تعیین دما و pH بهینه و اثر بازدارنده های آنزیمی، یونهای فلزی، سورفاکتانت ها و عوامل اکسیدکننده بر میزان فعالیت آنزیم کیموتریپسین استخراج شده از روده فیل ماهی (Huso huso) بررسی گردید. یافته های این تحقیق نشان داد دما و pH بهینه آنزیم کیموتریپسین به ترتیب 50 درجه سانتیگراد و 8 بود و در دمای بالاتر از 50 درجه سانتیگراد فعالیت آن بشدت کاهش یافت. بازدارنده های PMSF ، SBTI و TPCK اثر مهارکنندگی کاملی بر فعالیت آنزیم داشتند (0.05>p). یونهای 2+Ca و 2+Mg سبب افزایش معنی دار و یونهای 2+Cu+2 ، 2+Ba ، 2+Co ، 2+Zn ، Fe و 3+Al باعث کاهش معنی دار فعالیت آنزیم گردیدند (0.05>p). یونهای +K و +Na اثر معنی داری بر فعالیت آنزیم نشان ندادند(0.05p). نتایج مطالعه حاضر نشان داد فعالیت آنزیم کیموتریپسین در روده فیل ماهی تحت تأثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی مورد مطالعه قرار داشته و کنترل آنها میتواند بر فعالیت بهینه این آنزیم در فیزیولوژی گوارش فیل ماهی موثر باشد.