03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
فعالیت آنزیم کیموتریپسین استخراج شده از روده فیل ماهی (Huso huso) تحت تأثیر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
روده، کیموتریپسین، فیل ماهی، عوامل فیزیکی و شیمیایی
سال 1401
مجله مجله علمی شیلات ایران
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در مطالعه حاضر، عوامل فیزیکی و شیمیایی شامل تعیین دما و pH بهینه و اثر بازدارنده های آنزیمی، یون های فلزی، سورفاکتانت ها و عوامل اکسیدکننده بر میزان فعالیت آنزیم کیموتریپسین استخراج شده از روده فیل ماهی (Huso huso) بررسی گردید. براساس یافته های این تحقیق، دما و pH بهینه فعالیت آنزیم کیموتریپسین به ترتیب 50 درجه سانتی گراد و 8 بود و در دمای بالاتر از 50 درجه سانتی گراد فعالیت آن به شدت کاهش یافت. بازدارنده ها شامل SBTI، TLCK،PMSF، پارا آمینوبنزآمیدین، TPCK، ، یدواستیک اسید و EDTA بطور معنی داری از فعالیت آنزیم جلوگیری کردند که بازدارنده های PMSF، SBTI و TPCK اثر مهارکنندگی کاملی بر فعالیت آنزیم داشتند (0/05>P). یون های 2+Ca و 2+Mg سبب افزایش معنی دار و یون های Cu+2،Ba+2، Co+2،Zn+2،Fe+2 باعث کاهش معنی دار فعالیت آنزیم گردیدند (0/05>P). یون های+ و Na+اثر معنی داری بر فعالیت آنزیم نشان ندادند (0/05>P). فعالیت آنزیم کیموتریپسین در حضور سورفاکتانت های ساپونین و سدیم کولات افزایش معنی دار (0/05>P) و در حضور سدیم دودسیل سولفات و عوامل اکسیدکننده (سدیم پربورات و پراکسید هیدروژن) کاهش معنی داری (0/05>P) نشان داد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد فعالیت آنزیم کیموتریپسین در روده فیل ماهی در حضور بازدارنده ها، یون های فلزی (غیر +Ca+2 ،Mg+2، K و +Na)، سدیم دودسیل سولفات، سدیم پربورات و پراکسید هیدروژن کاهش معنی دار و در حضور Ca+2 و Mg+2، ساپونین و سدیم کولات افزایش معنی داری داشت که می تواند در ارزیابی اثرگذاری آنها بر فعالیت بهینه این آنزیم در فیزیولوژی گوارش فیل ماهی موثر باشد.