03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم تریپسین تخلیص شده از روده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تریپسین، روده ،کیلکای معمولی ، ویژگی های بیوشیمیایی
سال 1401
مجله بهره برداری و پرورش آبزیان
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در این تحقیق، ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم تریپسین تخلیص شده از روده ماهی کیلکای معمولی(Clupeonella cultriventris caspia) شامل دما و pH بهینه، دما و pH پایداری، اثر بازدارنده های آنزیمی، یون های فلزی، سورفاکتانت ها و عوامل اکسیدکننده مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد دما و pH بهینه آنزیم تریپسین به ترتیب °60C و 8 و پایداری دمایی و pH آن به ترتیب تا °50C و 10-7 تعیین گردید. بازدارنده های SBTI و TLCK، به عنوان دو بازدارنده اختصاصی آنزیم تریپسین، اثر مهارکنندگی کاملی بر فعالیت آنزیم تریپسین داشتند (05/0>P). یون های Ca2+ و Mg2+ سبب افزایش معنی دار و یون های +Cu2+،Ba2+،Co2+،Zn2+،Fe2+ و Al+3 باعث کاهش معنی دار فعالیت آنزیم تریپسین گردیدند (0.05>P). یون های K+ و Na+اثر معنی داری بر فعالیت آنزیم تریپسین نشان ندادند (0.05>P). فعالیت آنزیم تریپسین در حضور سورفاکتانت های ساپونین و سدیم کولات افزایش معنی دار (0.05>P) و در حضور سدیم دودسیل سولفات و عوامل اکسیدکننده (سدیم پربورات و پراکسید هیدروژن) کاهش معنی داری (0.05>P) را نشان داد. ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم تریپسین نشان داد که این آنزیم می تواند در آینده برای استفاده در صنایع مخلتف مدنظر قرار گیرد.