07 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
استخراج آنزیم لیپاز از روده ماهی قزل‎آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و بررسی اثر بازدارنده‎ها و فلزات بر فعالیت آن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اثر بازدارندگی، فعالیت آنزیم، لیپاز، فلزات، ماهی قزل آلای رنگین کمان
سال 1393
مجله نشریه تغذیه آبزیان
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

آبزیان از جمله منابع مهم جهت استخراج ترکیبات با ارزشی مانند آنزیم می‎باشند. در این پژوهش آنزیم لیپاز از روده ماهی قزل‎آلای رنگین کمان استخراج شد و مورد بررسی قرار گرفت. جهت استخراج این آنزیم، چربی‎زدایی چندین بار با استون انجام شد سپس برای رها‎سازی آنزیم از آمونیوم سولفات (با اشباعیت 60 درصد) استفاده گردید و پس از آن جهت تغلیظ نمونه، اولترافیلتراسیون انجام گرفت. تخلیص نهایی آنزیم نیز با عبور نمونه از ستون کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون سفادکس جی-75 انجام شد. پس از استخراج، اثر دو بازدارنده فنیل ‎متیل سولفونیل فلوراید و اتیلن دیامین تترا استیک اسید بر فعالیت لیپاز مورد بررسی قرار گرفت. سنجش فعالیت آنزیم با استفاده از سوبسترای پارانیتروفنیل پالمیتات انجام شد. نتایج نشان داد که فنیل متیل سولفونیل فلوراید و اتیلن دیامین تترا استیک اسید اثر بازدارندگی معنی‎داری بر فعالیت آنزیم لیپاز تخلیص شده دارند (05/0>P) یون‎های CaCl2، MgCl2 و MnCl2 بطور معنی‎داری فعالیت آنزیم لیپاز را افزایش (05/0>P) و KCl و NaCl نیز به طور معنی داری فعالیت را کاهش دادند (05/0>P). بنابراین در مورد استفاده از لیپاز روده قزل‏آلای رنگین کمان به عنوان افزودنی در صنایع مرتبط، از این بازدارنده‎ها و فلزات می‎توان جهت بازداشتن یا افزایش فعالیت آنزیم استفاده کرد.