03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میزان فعالیت آنزیمهای گوارشی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین تک یاخته
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پودر ماهی، پروتئین تک یاخته، آنزیم گوارشی
سال 1401
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

یکی از منابع پروتئینی پایدار که می تواند جایگزین مناسبی برای منابع جانوری و گیاهی در تغذیه آبزیان باشد، پروتئین حاصل از منابع تک یاخته (SCP) نظیر مخمرها، باکتری ها، قارچ ها و جلبک ها می باشد. در مطالعه حاضر، تأثیر جایگزینی پودر ماهی با پروتئین تک یاخته باکتریایی بر میزان فعالیت آنزیم های گوارشی شامل پروتئاز قلیایی، لیپاز و آلفا آمیلاز در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (وزن متوسط: 0/55± 2/51 گرم) برای مدت 6 هفته بررسی شد. پنج جیره آزمایشی با سطوح جایگزینی صفر(A)، 25 (B)، 50 (C)، 75 (D) و100% (E) پودر ماهی همسان از نظر پروتئین و انرژی با پروتئین تک سلولی تهیه گردید. بیش ترین میزان فعالیت آنزیم پروتئاز قلیایی و لیپاز در ضمائم پیلوریک و روده ماهیان تغذیه شده با جیره آزمایشی C مشاهده شد که نسبت به جیره های غذایی D و E اختلاف معنی داری را نشان داد (0/05>P). بیشترین میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز نیز در ماهیان تغذیه شده با جیره آزمایشی C ثبت گردید بطوریکه در ضمائم پیلوریک میزان فعالیت این آنزیم بطور معنی داری بالاتر از سایر جیره های آزمایشی بود (0/05>P) در حالیکه در روده نسبت به جیره های آزمایشی D و E اختلاف معنی داری را نشان داد (0/05>P) ولی با جیره های آزمایشی A و B اختلاف معنی داری نداشت. براساس نتایج حاصل از فعالیت آنزیم های مورد مطالعه، جیره حاوی 50% پروتئین تک یاخته نسبت به سایر جیره ها می تواند برای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان مناسب باشد.