03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در معده، ضمائم پیلوریک و روده ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید ماده قزل آلای رنگین کمان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آنزیمهای گوارشی، قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss
سال 1385
مجله مجله علمی شیلات ایران
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

بمنظور مطالعه تاثیردستکاری کروموزومی ماهی قزل آلای رنگین کمان بر فعالیت آنزیمهای گوارشی، فعالیت آنزیمهای پپسین، تریپسین، کیموتریپسین، آلفا- آمیلاز، لیپاز و فسفاتاز قلیایی در ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید ماده این گونه مورد ارزیابی قرار گرفت. بین فعالیت آنزیم پپسین در معده ماهیان مورد بررسی به لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت(05/0P>). اندازه گیری فعالیت آنزیمهای تریپسین وکیموتریپسین در روده و ضمائم پیلوریک ماهیان نشان داد که اختلاف معنی داری بین فعالیت آنها در اندامهای مورد بررسی وجود ندارد (05/0P>). همچنین فعالیت آنزیمهای آلفا- آمیلاز، لیپاز و فسفاتاز قلیایی در روده و ضمائم پیلوریک در ماهیان مورد بررسی، اختلاف معنی داری را نشان نداد (05/0P>). این نتایج نشانگرآن است که دستکاری کروموزومی ماهی قزل آلای رنگین کمان تاثیر قابل توجهی بر تغییر فعالیت آنزیمهای گوارشی مورد بررسی در تحقیق حاضر را نداشته است.