03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری و مقایسه فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در لارو ماهی آزاد دریای خزر (Salmo truuta caspius) و ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در زمان شروع تغذیه خارجی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
لارو، ماهی آزاد دریای خزر، ماهی قزل آلای رنگین کمان، آنزیمهای گوارشی
سال 1386
مجله مجله علمی شیلات ایران
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

به منظور تعیین قدرت هضمی لاروها در ماهی آزاد دریای خزر و قزل آلای رنگین کمان، فعالیت آنزیمهای گوارشی پپسین، تریپسین، کیموتریپسین، آلفا-آمیلاز، لیپاز و فسفاتاز قلیایی در زمان جذب 3/2کیسه زرده و جذب کامل آن مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که در قزل آلای رنگین کمان با جذب 3/2 کیسه زرده سطح فعالیت آنزیمهای مورد مطالعه نسبت به ماهی آزاد بیشتر بوده و بلحاظ آماری اختلاف معنی داری داشتند (05/0P<). در زمان جذب کامل کیسه زرده سطح فعالیت آنزیمهای پپسین، تریپسین، آلفا-آمیلاز، لیپاز و فسفاتاز قلیایی در ماهی آزاد نسبت به قزل آلای رنگین کمان بیشتر بود، ولی فعالیت آنزیمهای پپسین، تریپسین، لیپاز و فسفاتاز قلیایی در دو گونه ماهی بلحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشت (05/0(P> و فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز در دوگونه ماهی اختلاف آماری معنی داری را نشان داد (05/0P<). فعالیت آنزیم کیموتریپسین در زمان جذب کامل کیسه زرده در ماهی آزاد نسبت به قزل آلای رنگین کمان کمتر بود ولی از نظرآماری اختلاف معنی داری نداشت (05/0(P>. از نظر زمان شروع غذادهی بررسی ها نشان داد که سطح فعالیت آنزیمهای پپسین، تریپسین، کیموتریپسین و فسفاتاز قلیایی در قزل آلای رنگین کمان بیشتر از ماهی آزاد بود، ولی بین دو گونه، فعالیت آنزیم پپسین اختلاف آماری معنی داری نشان نداد (05/0(P> و آنزیمهای تریپسین، کیموتریپسین و فسفاتاز قلیایی اختلاف آماری معنی داری را نشان دادند (05/0 P<) .فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز در قزل آلای رنگین کمان کمتر از ماهی آزاد بود و بلحاظ آماری اختلاف بین آنها معنی داری نبود (05/0(P>. سطح فعالیت آنزیم لیپاز در هر دوگونه برابر بود. بالابودن فعالیت آنزیمی در ماهی قزل آلای رنگین کمان نسبت به ماهی آزاد در زمان جذب 3/2 کیسه زرده می تواند نشانگر آن باشد که ماهی قزل آلای رنگین کمان توانایی بیشتری در هضم مواد غذایی در این مرحله دارد و یکی از دلایل دریافت نکردن مناسب غذا توسط ماهی آزاد در این مرحله نیز می تواند بعلت پایین بودن فعالیت آنزیمی باشد. به منظور تعیین قدرت هضمی لاروها در ماهی آزاد دریای خزر و قزل آلای رنگین کمان، فعالیت آنزیمهای گوارشی پپسین، تریپسین، کیموتریپسین، آلفا-آمیلاز، لیپاز و فسفاتاز قلیایی در زمان جذب 3/2کیسه زرده و جذب کامل آن مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که در قزل آلای رنگین کمان