03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر دما و pH در فعالیت آنزیم لیپاز استخراج شده از بخش قدامی رودة ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss )
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پایداری دمایی، فعالیت آنزیم، قزل آلای رنگی کمان، لیپاز
سال 1392
مجله شیلات
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

آبزیان یکی از منابع مهم در تولید آنزیم‏های گوارشی از جمله لیپازها هستند. در این پژوهش، تأثیر دما و pH در فعالیت آنزیم لیپاز تخلیص شده از بخش قدامیِ رودة ماهی قزل‎آلای رنگین کمان بررسی شد. برای تخلیص، از سولفات آمونیوم در راسب‎سازی و از اولترافیلتراسیون به منظور تغلیظ نمونه استفاده شد. فعالیت آنزیم به کمک سوبسترای نیتروفنیل پالمیتات در دماها و pHهای مختلف بررسی شد تا بهترین دما و pH برای فعالیت آنزیم و پایداری آن مشخص شود. نتایج نشان داد که دما و pH بهینه برای فعالیت آنزیم لیپاز استخراج شده از بخش قدامی رودة ماهی قزل آلای رنگین کمان به ترتیب 40 درجة سانتی گراد و 8 است. پایداری دما و pH فعالیت آنزیم لیپاز مذکور به ترتیب در 4-40 درجة سانتی‎گراد و 6-8 نشان داده شد.