03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات برخی از عوامل بیوشیمیایی بر فعالیت آنزیم تریپسین روده و ضمائم پیلوریک کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) برای جلوگیری از پدیده هضم دیواره شکمی در محیط in vitro
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تغذیه، دستگاه گوارش، دیواره شکمی، ترکیبات بازدارنده
سال 1390
مجله مجله علمی شیلات ایران
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در این تحقیق عوامل بیوشیمیایی موثر در فعالیت آنزیم تریپسین روده و ضمائم پیلوریک که در پدیده هضم دیواره نقش دارد، مورد مطالعه (Clupeonella cultriventris caspia) در ماهی کیلکای معمولی (Belly Bursting) شکمی 4 - عناصر فلزی و بازدارندهها نشان داد که آنزیم تریپسین در دامنه دمایی بین 70 ،pH ، قرار گرفتند. بررسی عوامل دما درجه سانتیگراد، بیشترین فعالیت را در دمای 60 درجه سانتیگراد داشت و توانست پایداری خود را تا دمای 55 درجه 4 تا 11 نشان داد که آنزیم تریپسین بالاترین فعالیت pH سانتیگراد نیز حفظ نماید. بررسی فعالیت آنزیم تریپسین در دامنه نشان داد. اثر عناصر فلزی بررسی شده در این تحقیق نیز آشکار pH 8/5 داشت و بالاترین پایداری را نیز در این pH را در اثر کاهشی بر فعالیت آنزیم Al2(SO4) و 3 ZnCl2 ،CuCl اثر افزایشی و عناصر 2 MnCl و 2 MgCl2 ،CaCl نمود که 2 نیز اثر بازدارندگی روی ρ-aminobenzamidine و TLCK ،PMSF ،SBTI تریپسین از خود نشان دادند. بازدارندههای که دو بازدارنده اختصاصی برای TLCK و SBTI فعالیت آنزیم تریپسین روده و ضمائم پیلوریک نشان دادند و از بین آنها نشان داد که in vitro آنزیم تریپسین هستند بطور معنیداری از فعالیت آنزیم جلوگیری نمودند. نتایج این بررسیها در محیط و SBTI و بازدارندههای Al2(SO4) و 3 ZnCl2 ،CuCl اسیدی، عناصر 2 pH ،( استفاده از دمای پایین ( 4 درجه سانتیگراد میتوانند از فعالیت آنزیم تریپسین در روده و ضمائم پیلوریک و از هضم دیواره شکمی ناشی از فعالیت آنزیم TLCK تریپسین جلوگیری نمایند.