03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسۀ برخی از خصوصیات کینتیکی و بیوشیمیایی آنزیم تریپسین ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) با تریپسین تجاری (Porcine)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آنزیم تریپسین، تریپسین تجاری خوک، کیلکای معمولی(Clupeonella cultriventris caspia)
سال 1392
مجله مجله منابع طبیعی ایران
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در این تحقیق برخی از خصوصیات کینتیکی و بیوشیمیایی آنزیم تریپسین کیلکای معمولی با تریپسین تجاری Porcine بررسی شد. نتایج نشان داد که دما و pH بهینه برای فعالیت آنزیم تریپسین کیلکای معمولی و تجاری حاصل از خوک ) )Porcine به ترتیب 60°C و 8 بود. پایداری دمایی و pH فعالیت آنزیم تریپسین در کیلکای معمولی به ترتیب 45 °C و 10 - 7 و خوک 50°C و 11 - 4 بود. یون های فلزی CaCl2 و MgCl2 به طور معن یداری فعالیت آنزیم تریپسین در کیلکای معمولی را نسبت به خوک افزایش دادند ) P<0.05 (، در حالی که KCl و NaCl در فعالیت آنزیم تریپسین کیلکای معمولی بی تأثیر بودند ) ،)P>0.05 اما در خوک اثر کاهشی معنی داری را نشان دادند ( MnCl2 .)P<0.05 به طور معنی داری باعث افزایش فعالیت آنزیم تریپسین در کیلکای معمولی شد ) P<0.05 (، در حالی که در خوک اثر کاهشی معنی داری را نشان داد ) P<0.05 (. مقایسۀ اثر بازدارند هها بر فعالیت آنزیم تریپسین نشان داد که به استثنای ρ-aminobenzamidine ، بازدارند ههای SBTI ، TLCK و PMSF تأثیر معنی داری در فعالیت آنزیم تریپسین در کیلکای معمولی و خوک نداشتند ) P>0.05 (، در حالی که ρ-aminobenzamidine فعالیت آنزیم تریپسین در خوک را به طور معنی داری نسبت به کیلکای معمولی کاهش داد ( Vmax .)P<0.05 آنزیم تریپسین ماهی کیلکای معمولی به طور معنی داری بالاتر ) P<0.05 ( و km آنزیم تریپسین ماهی کیلکای معمولی به طور معنی داری کوچک تر از خوک بود ) P<0.05 (. نتایج بررس یها نشان داد که آنزیم تریپسین در کیلکای معمولی نسبت به خوک از کارایی بالاتری برخوردار است و می تواند در آینده به منزلۀ مادۀ افزودنی در صنایع مرتبط و تحقیقات بیوتکنولوژی به کار رود.