03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
تخلیص آنزیم لیپاز از بخش قدامی رودة ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ضایعات ماهی، ، فعالیت آنزیم، کروماتوگرافی، لیپاز
سال 1393
مجله شیلات
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در سال های اخیر آبزیان به منزلة منبع استخراج آنزیم هایی مانند لیپاز مورد توجه قرار گرفت ه اند. امعا و احشا ی ماهی قز ل آلای رنگین کمان منبع بسیار مناسبی برای جداسازی آنزیم است. در این تحقیق، آنزیم لیپاز از بخش قدامی رودة ماهی قز لآلای رنگین کمان تخلیص شد. برای تخلیص، از استون برای چربی زدایی، از آمونیوم سولفات برای راسب سازی، از اولترافیلتراسیون برای تغلیظ نمونه و از ستون کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون برای جداسازی آنزیم موردنظر استفاده شد. میزان فعالیت آنزیم لیپاز تخلی ص شده با استفاده از پارانیتروفنیل پالمیتات به منزلة سوبسترا و میزان پروتئین این آنزیم با استفاده از روش لوری، در مراحل مختلف تخلیص سنجش شد. در این تحقیق پارامترهایی مانند درصد بازده و میزان تخلیص نیز در هر مرحله بررسی شد. نتایج نشان داد در آخرین مرحلة تخلیص، 7 و / 0 میلی گرم در میل یلیتر، درصد بازده تخلیص برابر با 53 / 6 واحد در میل یلیتر و 53 / میزان فعالیت و پروتئین آنزیم به ترتیب 171 32 کیلو دالتون تعیین شد. بر ،SDS-PAGE 5 بود. وزن مولکولی آنزیم تخلیص شده با استفاده از روش / میزان تخلیص برابر با 49 اساس این تحقیق م یتوان نتیجه گرفت که آنزیم لیپاز رودة ماهی قزل آلای رنگین کمان دارای کارایی مناسبی است و می تواند در آینده به منزلة مادة افزودنی در صنایع مرتبط و تحقیقات بیوتکنولوژی مورد توجه قرار گیرد.