03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی خواص زیستی، بیوشیمیایی و بیومکانیکی بافت غضروف کوسه ماهی (Rhizoprionodon acutus )، سپر ماهی (Himantura uarnak) و فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) جهت کاربرد در مهندسی بافت
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
بلوگا، کوسه، سپرماهی، غضروف، مهندسی بافت
سال 1402
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

غضروف ماهی به دلیل ترکیب و خواص منحصر به فرد خود به عنوان منبع ارزشمندی از مواد زیستی طبیعی شناخته می شود. این مواد شامل انواع ترکیبات زیست فعال است که از ظرفیت بالقوه ای در حوزه های مختلف مانند مهندسی بافت برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی خواص غضروف ماهیان دارای اسکلت غضروفی شامل کوسه Rhizoprionodon acutus ، سپرماهی Himantura uarnak و ماهی خاویاری بلوگا Huso huso بود. یافته های بافت شناسی نشان داد تعداد سلولهای غضروفی در سپرماهی و کوسه نسبت به بلوگا به طور معنی داری بیشتر بود (P<0.05) بیشترین مقدار GAG در غضروف سپرماهی در مقایسه با دو گونه دیگر ثبت شد (P<0.05). غضروف سپرماهی و بلوگا حاوی کلاژن بالاتری نسبت به غضروف کوسه بود (P<0.05) و سنجش ایمونوهیستوشیمی برای کلاژن نوع II مقادیر بیشتری را در غضروف کوسه نسبت به دو گونه دیگر نشان داد. مدول یانگ غضروف حاصل از سپرماهی به طور قابل توجهی بیشتر از کوسه و بلوگا بود (P<0.05) ، در حالی که تفاوت معنی داری بین مدول یانگ غضروف کوسه و بلوگا مشاهده نشد. بیان ژن های ACAN ، Col II و Sox9 نشان داد که ECM غضروف هر سه گونه قادر به القای تمایز سلول های غضروفی از سلول های بنیادی مشتق شده از بافت چربی انسان (hASCs) بودند. از این نتایج میتوان نتیجه گرفت غضروف هر سه گونه، به ویژه سپرماهی، از ظرفیت بالایی جهت کاربرد در مهندسی بافت غضروف برخوردار است.