03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر انجماد بر میزان pH و رطوبت عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با روغن هسته انگور
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
روغن هسته انگور، قزل آلای رنگین کمان، انجماد
سال 1395
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در این تحقیق تأثیر انجماد بر میزانpH و رطوبت عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی روغن هسته انگور مورد بررسی قرار گرفت. روغن هسته انگور قبلاً در سطوح 25،50، 75 و100 درصد بجای روغن ماهی در جیره غذایی ماهیان با میانگین وزن 2 ± 40 گرم جایگزین شده بود و سپس عضله ماهیان برای مدت 5 ماه در شرایط انجماد در دمای 18- نگهداری شدند. نتایج نشان داد با افزایش ماندگاری عضله ماهیان در شرایط انجماد میزان pH بطور معنی داری افزایش یافت بطوریکه ماهیان تغذیه شده با روغن هسته انگور در سطح 100 درصد بالاترین میزان pH و ماهیان تغذیه شده با 100 درصد روغن ماهی کمترین میزان pH را نشان دادند (05/0P <). بیشترین میزان رطوبت عضله ماهیان در مدت 5 ماه نگهداری در شرایط انجماد در جیره حاوی 100 درصد روغن ماهی و کمترین میزان آن نیز در جیره حاوی 100 درصد روغن هسته انگور مشاهده گردید (05/0P <). در هر ماه نگهداری کمترین و بیشترین میزان pH به ترتیب متعلق به نمونه عضله ماهیان جیره حاوی 100 درصد روغن ماهی و جیره حاوی 100 درصد روغن هسته انگور بود و بین آنها اختلاف معنی داری مشاهده گردید (05/0< P ). در حالیکه کمترین و بیشترین میزان رطوبت به ترتیب متعلق به نمونه عضله ماهیان جیره حاوی 100 درصد روغن هسته انگور و جیره حاوی 100 درصد روغن ماهی بود و بین آنها اختلاف معنی داری مشاهده گردید (05/0< P ). استفاده از 100 درصد روغن هسته انگور در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان و نگهداری آن در شرایط انجماد باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب پروتئین و کاهش میزان رطوبت عضله میگردد.