03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر برخی یون های فلزی بر فعالیت آنزیم تریپسین وکیموتریپسین بچه ماهی نورس قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
یون فلزی، تریپسین، کیموتریپسین، قزل آلای رنگین کمان، آزاد دریای خزر
سال 1392
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در این تحقیق تأثیر یون های فلزی کلرید سدیم (NaCl)، کلرید پتاسیم (KCl)، کلرید کلسیم (CaCl2)، کلرید منیزیم (MgCl2)، کلرید مس ( CuCl2)، استات روی (Zn(CH3COOH)2)، کلرید منگنز (MnCl2)، کلرید باریم (BaCl2)، کلرید کبالت (CoCl2)، سولفات آهن (FeSO4) و سولفات آلومینیوم (Al2(SO4)3) بر فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین بچه ماهی نورس قزل آلای رنگین کمان و آزاد دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که یونهای کلرید سدیم و کلرید پتاسیم اثر معنی داری روی فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین بچه ماهیان نورس نداشتند (05/0 < P) در حالیکه یونهای کلرید کلسیم و کلرید منیزیم افزایش معنی داری روی فعالیت آنزیم تریپسین و کیموتریپسین بچه ماهیان نورس نشان دادند (05/0 > P). یونهای کلرید مس، استات روی، کلرید منگنز، کلرید باریم، کلرید کبالت، سولفات آهن و سولفات آلومینیوم تاثیر معنی داری بر کاهش فعالیت آنزیم تریسپین و کیموتریپسین بچه ماهیان نورس داشتند (05/0 > P).