07 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیردما و برخی یون های فلزی بر فعالیت آنزیم تریپسین تخلیص شده از ضمائم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تریپسین، کیلکای معمولی، Clupeonella cultriventris caspia
سال 1393
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در این تحقیق آنزیم تریپسین تخلیص شده از ضمائم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی با استفاده از روش کروماتوگرافی غربال مولکولیFiltration) (Gel و تعویض یونی (Ione – exchange) تحت تأثیر دما و یون های فلزی قرار گرفت. دماهای10، 25، 35، 45،50، 55،60، 65 و70 درجه سانتی گراد و یون های فلزی KCl، NaCl ، CaCl2 ، MgCl2 ، CuCl2، Zn(CH3COOH)2 ، MnCl2 ، BaCl2 ، FeSO4 ، Al2(SO4)3 و CoCl2 در غلظت های 2 و 5 میلی مولار مدنظر قرارگرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش دما از10 تا 60 درجه سانتی گراد فعالیت آنزیم افزایش یافت و از 60 تا 70 درجه سانتی گراد یک کاهش شدید در فعالیت آنزیم مشاهده گردید. یونهای فلزی KCl و NaCl تأثیری بر فعالیت آنزیم نداشتند در حالیکه یون های CaCl2 و MgCl2 باعث افزایش فعالیت آنزیم گردیدند. سایر یون های فلزی باعث کاهش فعالیت آنزیم شدند بطوریکه بیشترین کاهش را یون های FeSO4 و CoCl2 از خود نشان دادند.