03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش فعالیت آنزیم لیپاز استخراج شده ازامعاء و احشاء قزل آلای رنگینکمان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
لیپاز، فعالیت آنزیم، قزلآلای رنگینکمان.
سال 1392
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

آنزیمها مولکولهای پروتئینی هستند که واکنشهای شیمیایی را کاتالیز نموده و نقشی مهم در کاهش انرژی مورد نیاز برای واکنشهای بیوشیمیایی دارند. لیپازها که یکی از مهمترین آنزیمهای گوارشی هستند، جزء آنزیمهای هیدرولیتیکی بوده و در سطح مشترک بین چربی و آب به عنوان کاتالیزور عمل کرده و تریگلیسریدها را به اسیدهای چرب و گلیسرول هیدرولیز میکنند. از آنجا که تاکنون لیپاز ماهی قزلالای رنگین کمان مورد بررسی قرار نگرفته استدر این تحقیق فعالیت آنزیم لیپاز استخراج شده از امعاء و احشاء ماهی قزل آلای رنگینکمان مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت آنزیم لیپاز با استفاده از سوبسترای نیتروفنیل پالمیتات سنجش شد و نتیجه قابل قبولی بدست آمد.