03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربازدارنده phenylmethylsulfonyl fluoride)PMSF) بر فعالیت آنزیم لیپاز استخراج شده از روده قزل آلای رنگین کمان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
لیپاز، فعالیت آنزیم، قزل آلای رنگین کمان.
سال 1392
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

آنزیمها مولکولهای پروتئینی هستند که واکنشهای شیمیایی را کاتالیز نموده و نقشی مهم در کاهش انرژی مورد نیاز برای واکنشهای بیوشیمیایی دارند. لیپازها که یکی از مهمترین آنزیمهای گوارشی هستند، جزء آنزیمهای هیدرولیتیکی بوده و در سطح مشترک بین چربی و آب به عنوان کاتالیزور عمل کرده و تریگلیسریدها را به اسیدهای چرب و گلیسرول هیدرولیز میکنند.لیپاز از منابع مختلف استخراج میشود ولی لیپاز آبزیان کمتر مورد بررسی قرار گرفته بر فعالیت آنزیم لیپاز استخراج شده از روده قزلآلای رنگین کمان مورد بررسی قرار PMSF است.در این تحقیق اثر گرفت. نتیجه نشان داد این ترکیب اثر بازدارندگی نسبتا زیادی بر فعالیت لیپاز دارد.