03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر رنگ های نور سفید، آبی و سبز بر عملکرد رشد و رنگ بدن ماهی زبرا (Danio rerio)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ماهی زبرا، نور، رشد، رنگ بدن
سال 1396
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

یکی از شاخص های مهم در زیستگاه های آبی، نور است که میتواند روی رشد، تحرک، سوخت وساز و ویژگی های ظاهری ماهیان تاثیرگذار باشد. ماهیان بدلیل وجود رنگهای مختلف در محیط خود سیستم بینایی متفاوتی برای تشخیص و واکنش به نور دارند. در این مطالعه تأثیر رنگ نورهای سفید، آبی و سبز بر رشد و رنگ بدن ماهی زبرا (Danio rerio) برای مدت 30 روز بررسی گردید. برای انجام آزمایش 6 آکواریوم با 2 تکرار برای رنگ نورهای موردنظر انتخاب شد. در شروع آزمایش، میانگین وزن و طول اولیه ماهی زبرا در نورهای سفید، آبی و سبز به ترتیب 02/0 ± 21/0 گرم، 30/0± 95/2 سانتی متر؛ 02/0 ± 20/0 گرم، 25/0 ± 25/3 سانتی متر؛ 02/0 ± 28/0 گرم، 30/0 ± 55/3 سانتی متر بود. شدت نور مورد استفاده در هر آکواریوم 8 لوکس بود که توسط لامپ فلورسنت مخصوص آکواریوم با نورهای مورد نظر تامین گردید. بعد از اتمام آزمایش و نمونه گیری از ماهیان نتایج نشان داد میزان نرخ رشد در نورهای سفید، آبی و سبز برابر بود و اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0P). بیشترین میزان ضریب رشد ویژه در نور سفید و آبی مشاهده شد که با نور سبز اختلاف معنی داری داشت (05/0>P). بالاترین میزان شاخص وضعیت در نور سفید مشاهده گردید که با نور آبی و سبز اختلاف معنی داری را نشان داد (05/0>P). هرچند که میزان شاخص وضعیت در نور آبی افزایش معنی داری را نسبت به نور سبز نشان داد (05/0>P). تاثیر رنگ نور سفید، آبی و سبز بر رنگ بدن ماهی زبرا نشان داد که نورهای آبی و سبز موجب رنگ پریدگی بدن ماهیان شدند در حالیکه در نور سفید هیچ گونه تغییری در رنگ بدن ماهیان مشاهده نگردید.