03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر رنگ های مختلف نور بر شاخص های رشد و رنگ بدن ماهی گورامی سه خال (Trichopodus trichopterus)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گورامی سه خال، Trichopodus trichopterus، نور، شاخص رشد
سال 1396
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

ماهیان در محیط های آبی نسبت به نور بعنوان یکی از شاخص های موثر بر رشد، تحرک، سوخت وساز و ویژگی های ظاهری رفتار بسیار متفاوتی از خود نشان میدهند. در این مطالعه تأثیر رنگ نورهای سفید، آبی و سبز با شدت 8 لوکس در هر آکواریوم توسط لامپ فلورسنت بر رشد و رنگ بدن ماهی گورامی سه خال (T. trichopterus) برای مدت 30 روز بررسی گردید. برای انجام آزمایش 6 آکواریوم با 2 تکرار برای رنگ نورهای مورنظر انتخاب شد. در شروع آزمایش، میانگین وزن و طول اولیه ماهی گورامی سه خال برای نور سفید، آبی و سبز به ترتیب 25/0± 38/2 گرم ،25/0± 35/5 سانتی متر؛ 10/0 ± 80/1 گرم، 22/0±60/5 سانتی متر؛ 15/0±20/2 گرم و30/0 ± 85/4 سانتی متر بود. بعد از اتمام آزمایش نتایج بررسی ها نشان داد نور آبی بیشترین میزان نرخ رشد را داشت و با نور سفید اختلاف معنی نداشت (05/0P). هرچند میزان نرخ رشد در نور سفید افزایش معنی داری را نسبت به نور سبز نشان داد (05/0>P). بیشترین میزان درصد افزایش وزن بدن در نور آبی مشاهده شد که نسبت به نور سفید و سبز اختلاف معنی داری داشت (05/0>P) و همچنین نور سفید نسبت به نور سبز افزایش معنی داری را نشان داد (05/0>P). بیشترین میزان ضریب رشد ویژه در نور سفید و آبی مشاهده شد که با نور سبز اختلاف معنی داری داشت (05/0>P). بالاترین میزان شاخص وضعیت در نور آبی مشاهده گردید که با نور سفید اختلاف معنی داری نداشت (05/0P). تاثیر رنگ نور سفید، آبی و سبز بر رنگ بدن ماهی گورامی سه خال نشان داد که نورهای سفید، آبی و سبز هیچ گونه تغییری در رنگ بدن ماهیان ایجاد نمی کنند.