03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر سمیت دیازینون بر میزان مرگ و میر بچه ماهی نورس قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بچه ماهی نورس، قزل آلای رنگین کمان، دیازینون، LC50
سال 1396
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در این تحقیق تأثیر سطوح مختلف دیازینون به منظور تعیین غلظت کشنده (LC50)بر روی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی96ساعت انجام گرفت. در این مطالعه دیازینون در6 تیمار با غلظتهای0، 5/2،5، 5/7،10و 15 میلی گرم در لیتر بر روی بچه ماهیان با میانگین وزنی 1/0±2 گرم در داخل آکواریوم هایی با حجم30 لیتر در غالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. نتایج نشان داد با افزایش غلظت دیازینون میزان تلفات در مدت 24 ساعت افزایش یافت بطوریکه در غلظتهای 5/7 تا 15 میلی گرم در لیتر 100 درصد تلفات مشاهده گردید که با غلظت های0، 5/2 و 5 میلی گرم در لیتر با میزان تلفات به ترتیب 0، 10و30 درصد اختلاف معنی داری داشت (05/0 P <). در فاصله زمانی 48 تا 96 ساعت در غلظتهای 0، 5/2و 5 میلی گرم در لیتر تلفاتی مشاهده نگردید. در پایان آزمایش 96 ساعته میزان (LC50) برابر 028/4 میلی گرم در لیتر بدست آمد و از نظر بالینی علائمی مانند خمیدگی ستون فقرات، خون مردگی در مخرج و آبشش و تورم شکم در ماهیان مورد آزمایش مشاهده گردید. این سم برای ماهی قزل آلای رنگین کمان در سنین پائین جزء سموم خطرناک طبقه بندی می شود.