03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از روغن هسته انگور در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و تاثیر آن بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی و الگوی اسیدهای چرب بدن
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
روغن ماهی، روغن هسته انگور، قزل آلای رنگین کمان، عملکرد رشد
سال 1396
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در این مطالعه، تأثیر جایگزینی روغن ماهی با روغن هسته انگور بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن، الگوی اسیدهای چرب و میزان فعالیت آنزیم های پپسین، تریپسین و لیپاز در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (میانگین وزن2±40 گرم) طی یک دوره 60 روزه بررسی شد. در این مطالعه از جیره شاهد (A) حاوی100درصد روغن ماهی و جیره های حاوی 25 (B)،50 (C)، 75 (D) و100درصد (E) روغن هسته انگور بجای روغن ماهی استفاده گردید. در پایان آزمایش نتایج نشان داد میزان شاخص های افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، شاخص کبدی، شاخص احشایی، نسبت کارایی چربی، نسبت کارایی غذا، رطوبت و پروتئین بدن در جیره های غذایی اختلاف معنی داری داشت (05/0P< ). ولی نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت، نسبت کارایی پروتئین، میزان چربی و خاکستر بدن اختلاف معنی داری را نشان ندادند (05/0P>). میزان فعالیت آنزیم پپسین از معده، تریپسین از ضمائم پیلوریک و لیپاز از روده و ضمائم پیلوریک در ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی C بطور معنی داری بالاتر از سایر جیره های غذایی بود (05/0>P)، در حالیکه بین سایر جیره های غذایی اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (05/0P). میزان اسید چرب ایکوزاپنتانوئیک (EPA) و اسید دوکوزاهگزائنوئیک (DHA) با افزایش میزان روغن هسته انگور در جیره غذایی بطور معنی داری کاهش یافت (05/0>P). براساس نتایج حاصل از شاخص های رشد، ترکیب شیمیایی بدن، الگوی اسید های چرب و فعالیت آنزیم های مورد مطالعه جیره غذایی C نسبت به سایر جیره ها می تواند برای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان مناسب باشد.