03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر سمیت دیازینون بر میزان مرگ و میر و علائم بالینی ماهی زبرا (Danio rerio)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ماهی زبرا، ، دیازینون، LC50
سال 1396
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در این مطالعه تأثیر سطوح مختلف سم دیازینون به منظور تعیین غلظت کشنده (LC50) و علائم بالینی در ماهی زبرا (Danio rerio) طی96ساعت انجام گرفت. در این تحقیق سم دیازینون در 3 غلظت 10، 15 و 20 میلی گرم در لیتر بر روی 56 عدد ماهی با میانگین وزنی 05/0±5/1 گرم ومیانگین طول کل 10/0±2 سانتی متر در داخل آکواریوم هایی با حجم20 لیتر در غالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. نتایج نشان داد در غلظت 15 میلی گرم در لیتر دیازینون بعد از 72 ساعت و در غلظت 20 میلی گرم در لیتر بعد از 24 ساعت 100درصد تلفات مشاهده گردید که با غلظت های0 و 10 میلی گرم در لیتر با میزان تلفات به ترتیب 0 و 15 درصد اختلاف معنی داری داشت (05/0 P <). در فاصله زمانی 24 تا 48 ساعت در غلظت 10 میلی گرم در لیتر تلفاتی مشاهده نگردید ولی در غلظت 15 میلی گرم در لیتر 30 درصد تلفات ثبت گردید. در پایان آزمایش 96 ساعته میزان (LC50) برابر 88/12 میلی گرم در لیتر بدست آمد و از نظر بالینی علائمی مانند خمیدگی ستون فقرات، خون مردگی در مخرج و آبشش و تورم شکم در ماهیان مورد آزمایش مشاهده گردید. این سم برای ماهی زبرا جزء سموم با سمیت متوسط طبقه بندی می شود.