03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
القای بیهوشی توسط گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.) و رزماری (Rosmarinus officinalis) بر ماهی مولی خال خال (Dalmation molly)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ترخون، رزماری، مولی خال خال
سال 1396
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در این مطالعه، القاء بیهوشی توسط گیاه ترخون و رزماری در ماهی مولی خال خال (میانگین وزن 3/0± 5/5 گرم و میانگین طول کل 2/0± 5/7 سانتی متر) مورد بررسی قرار گرفت. بعد از انتقال ماهیان با کیسه حمل در دمای 22 درجه سانتی گراد به آزمایشگاه به مدت یک هفته در دمای یکسان (22 درجه سانتی گراد) نگهداری شده تا با شرایط آزمایشگاه سازگاری پیدا کنند. سپس ماهیان در معرض عصاره آبی حاصل از گیاه ترخون ( با غلظت 2، 25/2، 5/2، 75/2 و 3 گرم در لیتر) و رزماری (با غلظت 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20 و 22 گرو در لیتر) قرار گرفتند. نتایج نشان داد عصاره گیاهان ترخون و رزماری در غلظت های پایین اثر آرام کنندگی نسبتا کمی داشتند ولی در غلظت های بالا، باعث ایجاد تسکین عمیق و در نهایت بیهوشی در مدت زمان های متفاوت گردیدند و این مدت زمان با افزایش غلظت کمتر شده و بیهوشی زودتر اتفاق افتاد. با توجه به این آزمایش، غلظت های موثر برای بیهوشی در مدت زمان مناسب، و با توجه به شوک های وارده به ماهی ها، برای گیاه رزماری 22 گرم و برای گیاه ترخون 3 گرم در لیتر مشاهده گردید که با سایر غلظت ها اختلاف معنی داری را نشان دادند ( 05/0 > p). نتایج نشان داد از غلظت های پایین تر میتوان برای آرامش نسبی ماهی ها در زمان حمل و نقل و سایر اعمال استفاده کرد.