03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیرجایگزینی روغن ماهی جیره غذایی با روغن هسته انگور بر شاخص های رشد و میزان فعالیت آنزیم های پروتئازی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
روغن ماهی، روغن هسته انگور، آنزیم پروتئاز، قزل آلای رنگین کمان
سال 1396
مجله علوم و فنون شیلات
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

اهداف: افزایش مصرف آبزیان، توسعه صنعت آبزی پروری و نیاز به تولید خوراک آبزیان، دسترسی به روغن ماهی را در آینده نامعلوم می سازد. هدف پژوهش بررسی تاثیر جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی با روغن هسته انگور بر شاخص های رشد و فعالیت آنزیم های پپسین و تریپسین ماهیان قزل آلای رنگین کمان بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر روی 450 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان طی حاوی 100 % روغن (A) یک دوره 60 روزه انجام شد. در این مطالعه از جیره شاهد روغن (E) % و 100 (D) %75 ،(C) %50 ،(B) % ماهی و جیره های حاوی 25 Graph Pad هسته انگور به جای روغن ماهی استفاده شد. داده ها با نرم افزار از طریق آزمون واریانس ی کطرفه تحلیل شدند. SPSS و 20 Prism بود D و کمترین آنها در C یافته ها: بیشترین وزن نهایی و افزایش وزن در جیره که اختلاف معنی داری داشتند. اختلاف معنی داری در نرخ رشد ویژه و کارآیی و E پروتئین جیره ها وجود نداشت. بیشترین ضریب تبدیل غذایی در جیره با اختلاف معنی داری مشاهده شد. بیشترین کارآیی چربی در C کمترین آن در بود و E و کمترین آن در D و C بود. بیشترین کارآیی غذا در جیر ههای C جیره جیره ها اختلاف معنی داری نداشتند. بیشترین فعالیت آنزیم پپسین و تریپسین مشاهده شد. میزان بهینه D و C و در روده در C در ضمایم پیلوریک در جیره برآورد شد. (C جایگزینی روغن ماهی ب هوسیله روغن هسته انگور 50 % (جیره نتیجه گیری: جیره غذایی 50 % روغن ماهی و 50 % روغن هسته انگور بر بهبود شاخص های رشد و فعالیت آنزیم های پپسین و تریپسین ماهیان قز ل آلای رنگین کمان موثر است.