03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر استفاده از روغن هسته انگور در غذای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر میزان فعالیت آنزیم های گوارشی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
هسته انگور، آنزیم، قزل آلای رنگین کمان
سال 1397
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در این مطالعه، تأثیر استفاده از روغن هسته انگور بجای روغن ماهی بر میزان فعالیت آنزیم های گوارشی پپسین، تریپسین و آمیلاز از معده و روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی یک دوره 60 روزه بررسی شد. جیره های غذایی مورد استفاده شامل جیره شاهد (A) حاوی100% روغن ماهی و جیره های حاوی 25 (B)،50 (C)، 75 (D) و100% (E) روغن هسته انگور بجای روغن ماهی بودند. نتایج سنجش فعالیت آنزیمها نشان داد میزان فعالیت آنزیم پپسین در ماهیان تغذیه شده با جیره غذاییC بطور معنی داری بالاتر از سایر جیره های غذایی بود (05/0>P)، در حالیکه بین سایر جیره های غذایی اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (05/0P). بیشترین میزان فعالیت آنزیم آمیلاز در جیره غذایی A مشاهده شد بطوریکه میزان فعالیت آن با سایر جیره غذایی اختلاف معنی داری را نشان داد (05/0>P). با استفاده از روغن هسته انگور بجای روغن ماهی در سطوح بالا، میزان فعالیت آنزیم آمیلاز بطور معنی داری کاهش یافت (05/0>P). بر اساس نتایج حاصل از فعالیت آنزیم های گوارشی جیره غذایی حاوی 50 درصد روغن هسته انگور میتواند برای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان مناسب باشد.