07 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی با آکوپرو ( کنجاله سویای فرآوری شده) بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پودر ماهی، آکوپرو، پروتئاز، قزل آلای رنگین کمان
سال 1397
مجله مجله علمی شیلات ایران
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در مطالعه حاضر، تأثیر جایگزینی پودر ماهی با کنجاله سویای فرآوری شده (آکوپرو) بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم­های لیپاز، آمیلاز و پروتئاز اسیدی در بچه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) (وزن متوسط: 3/0± 38/2 گرم) به ­مدت 6 هفته بررسی شد. پنج جیره آزمایشی با سطوح جایگزینی (0% =A )، (25 % = B)، (50 % = C)، (75 % D =) و (100% E=) آرد ماهی با آکوپرو تهیه گردید. بررسی شاخص­های افزایش وزن بدن، نرخ رشد نسبی، نسبت کارایی پروتئین و چربی نشان داد در جیره آزمایشی 50 % بطور معنی داری بالاتر از سایر تیمارها بودند (05/0 p <)، در حالی­که شاخص­های نسبت کارایی غذا و ضریب تبدیل غذایی در جیره آزمایشی 50 % به ترتیب، بیشترین و کمترین مقدار را نشان دادند ولی اختلاف معنی­داری با سایر تیمارها مشاهده نگردید (05/0p >). بالاترین میزان نرخ بقاء در جیره آزمایشی 75% مشاهده شد که تحت تاثیر مقدار آکوپرو در جیره قرار نگرفت. بیش­ترین میزان فعالیت آنزیم ­های لیپاز، آمیلاز و پروتئاز اسیدی به ترتیب از ضمائم پیلوریک، روده و معده در ماهیان تغذیه شده با جیره آزمایشی 50 % مشاهده شد که نسبت به سایر جیره های غذایی اختلاف معنی­داری را نشان داد (05/0> p). براساس نتایج حاصل از عملکرد رشد و فعالیت آنزیم­های لیپاز، آمیلاز و پروتئاز اسیدی، جیره حاوی 50 % آکوپرو نسبت به سایر جیره ها می تواند برای رشد ماهی قزل آلای رنگین­کمان مناسب باشد.