03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر جایگزینی آرد ماهی با آکوپرو در سطوح مختلف بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و فعالیت آنزیم پروتئاز کل بچه ماهی قزل آلای (Oncorhynchus mykiss) رنگین کمان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آرد ماهی، سویای فرآوری شده، پروتئاز، رشد، ماهی قزل آلای رنگین کمان
سال 1397
مجله علوم و فنون شیلات
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

اهداف: در پژوهش حاضر تاثیر جایگزینی پودر ماهی با آکوپرو (کنجاله سویای فرآوری شده) بر پاسخ رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم پروتئاز کل در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به مدت 6 هفته انجام شد. مواد و روش ها: در مطالعه تجربی حاضر از جیره شاهدحاوی (A) 100% پودر آکوپرو (E) % و 100 (D) 75 ،(C) 50 ،(B) ماهی و سایر جیره ها حاوی 25 به جای پودر ماهی استفاده شد. در پایان آزمایش شاخ صهای رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم پروتئاز کل سنجش شدند. یافته ها: نتایج نشان داد شاخ صهای افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و بیشترین میزان را داشت و اختلاف C میانگین رشد روزانه در جیره آزمایشی در حالی که شاخص وضعیت در ،(p<0/ معنی داری با سایر تیمارها نشان داد ( 05نسبت به سایر تیمارها کمتر بود ولی اختلاف معنی داری را C جیره آزمایشی میزان رطوبت، چربی و خاکستر بدن ب هترتیب در جیر ههای .(p>0/ نشان نداد ( 05 ،(p<0/ به طور معنی داری بالاتر از سایر تیمارها بودند ( 05 E و B و A آزمایشی مشاهده شد که اختلاف C ولی بیشترین میزان پروتئین در جیره آزمایشی بیشترین میزان فعالیت آنزیم .(p>0/ معنی داری با سایر تیمارها نداشت ( 05C پروتئاز کل از ضمایم پیلوریک و روده در ماهیان تغذیه شده با جیره آزمایشی مشاهده شد که نسبت به سایر جیر ههای غذایی اختلاف معنی داری را نشان داد .(p<0/05) نتیجه گیری: نتایج حاصل از عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم پروتئاز کل در این تحقیق نشان داد که جیره حاوی 50 % آکوپرو نسبت به سایر جیره ها برای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان مناسب است.