03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر جایگزینی آرد ماهی با کنجاله سویای فرآوری شده (آکوپرو) در سطوح مختلف بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه، بار میکروبی، بافت شناسی روده و فعالیت آنزیم های دستگاه گوارش بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آکوپرو، آنزیم گوارشی، بار میکروبی، بافت شناسی، Oncorhynchus mykiss
سال 1396
پژوهشگران عباس زمانی(استاد راهنما)

چکیده

در مطالعه حاضر، تأثیر جایگزینی آرد ماهی با آکوپرو (کنجاله سویای فرآوری شده) بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه، بار میکروبی، بافت شناسی روده و فعالیت آنزیم های دستگاه گوارش در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (میانگین وزن 3/0 ± 38/2 گرم) برای مدت 6 هفته بررسی شد. پنج جیره آزمایشی با سطوح جایگزینی صفر(A)، 25 (B)، 50 (C)، 75 (D) و 100% (E) آرد ماهی با آکوپرو تهیه گردید. شاخص های افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، نسبت کارایی پروتئین و چربی در جیره آزمایشی C به طور معنی داری بالاتر از سایر تیمارها بودند (05/0P< )، در حالی که در ضریب تبدیل غذایی اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نگردید (05/0P>). شاخص وضعیت در جیره آزمایشی A نسبت به سایر تیمارها کمتر بود و اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده شد (05/0P<). بیش ترین میزان فعالیت آنزیم های لیپاز و آلفا- آمیلاز و پروتئاز کل از ضمائم پیلوریک و روده در ماهیان تغذیه شده با جیره آزمایشی C مشاهده شد که نسبت به سایر جیره های غذایی اختلاف معنی داری را نشان داد (05/0>P). طول پرز روده در جیره آزمایشی C بطور معنی داری از سایر تیمارها بالاتر بود ( 05/0 >P ). بیش ترین میزان بار میکروبی روده در گروه تغذیه شده با 100 درصد آکوپرو مشاهده شد که دارای اختلاف معنی دار با سایر تیمارها بود (05/0>P ). هم چنین، شمارش تعداد کلنی باکتری های اسید لاکتیک نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری وجود ندارد (5/0 P >). براساس نتایج حاصل از این تحقیق، جیره حاوی 50% آکوپرو نسبت به سایر جیره ها می تواند برای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان مناسب باشد.