03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عملکرد رشد و میزان فعالیت آنزیم های پروتئازی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین تک یاخته
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آرد ماهی، پروتئین تک یاخته، پروتئاز، شاخص های رشد، Oncorhynchus mykiss
سال 1398
مجله مجله علمی شیلات ایران
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در مطالعه حاضر، تأثیر جایگزینی آرد ماهی با پروتئین تک یاخته باکتریایی بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم­های پروتئازی (پپسین، تریپسین و پروتئاز قلیایی) بچه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) (وزن متوسط: 55/0± 51/2 گرم) برای ­مدت 6 هفته بررسی شد. پنج جیره آزمایشی با سطوح جایگزینی صفر(A)، 25 (B)، 50 (C)، 75 (D) و 100 % (E) آرد ماهی همسان از نظر پروتئین و انرژی با پروتئین تک سلولی تهیه گردید. بررسی شاخص­های افزایش وزن بدن، نرخ رشد نسبی، نسبت کارایی پروتئین، نسبت کارایی چربی و نسبت کارایی غذا نشان داد این شاخص ها در جیره آزمایشی C به طور معنی داری بالاتر از سایر تیمارها بودند (05/0p<). ضریب تبدیل غذایی در جیره آزمایشی C و E بترتیب کمترین و بیشترین مقدار را نشان داد و اختلاف معنی­داری با سایر تیمارها مشاهده گردید (05/0p<). میزان نرخ بقاء در جیره های آزمایشی 100 % بود. بیش­ترین میزان فعالیت آنزیم­های تریپسین و پروتئاز قلیایی ضمائم پیلوریک و روده در ماهیان تغذیه شده با جیره آزمایشی C مشاهده شد که نسبت به جیره های غذایی D و E اختلاف معنی­داری را نشان داد (05/0>p). هم­چنین بالاترین فعالیت آنزیم پپسین معده در جیره C مشاهده شد که با سایر جیره ها به استثناء جیره B دارای اختلاف معنی داری بود (05/0>p). براساس نتایج حاصل از عملکرد رشد و فعالیت آنزیم­های پپسین، تریپسین و پروتئاز قلیایی جیره حاوی 50 %پروتئین تک یاخته نسبت به سایر جیره ها می تواند برای رشد ماهی قزل آلای رنگین­کمان مناسب باشد.