03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی با مکمل پروتئینی میکروبی Intraco pl-68 در سطوح مختلف بر عملکرد رشد، ترکیب بدن، فعالیت آنزیم های گوارشی و ترکیب اسید آمینه بدن بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
پروتئین تک یاخته، ترکیب بدن، تریپسین، قزل آلای رنگین کمان
سال 1398
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در مطالعه حاضر، تأثیر جایگزینی پودر ماهی با پروتئین تک یاخته باکتریایی(Intraco PL 68®) بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (وزن متوسط: 55/0± 51/2 گرم) برای مدت 6 هفته بررسی شد. پنج جیره آزمایشی با سطوح جایگزینی صفر(A)، 25 (B)، 50 (C)، 75 (D) و100% (E) پودر ماهی همسان از نظر پروتئین و انرژی با پروتئین میکروبی تهیه گردید. نتایج بررسی شاخص-های افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، نرخ رشد نسبی، شاخص وضعیت، میانگین رشد روزانه، نسبت کارایی پروتئین، نسبت کارایی چربی و نسبت کارایی غذا نشان داد در جیره آزمایشی C بطور معنی داری بالاتر از سایر جیره ها بودند (05/0P<)؛ درحالیکه میزان ضریب تبدیل غذایی کاهش معنی داری داشت (05/0P<). شاخص کبدی در جیرهC افزایش معنی داری نسب به سایر جیره ها نداشت نشان نداد و میزان نرخ بقاء نیز در تمام جیره ها 100 درصد بود (05/0P ). نتایج مربوط به ارزیابی فعالیت آنزیمی نشان داد آنزیم های تریپسین، پروتئاز قلیایی و آلفاآمیلاز در ضمائم پیلوریک و روده ماهیان جیره C و آنزیم فسفاتاز قلیایی در ضمائم پیلوریک و روده ماهیان جیره D بطور معنی داری بیشتر از ماهیان تغذیه شده با جیره E بودند (05/0>P ). هم چنین بالاترین فعالیت آنزیم پپسین معده در جیره C مشاهده شد که با سایر جیره ها به استثناء جیره B دارای اختلاف معنی داری بود (05/0>P). براساس نتایج حاصل از عملکرد رشد، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی جیره حاوی 50 درصدIPL 68 نسبت به سایر جیره ها می تواند برای رشد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان مناسب باشد.