03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه ریسک مواجهه با مس ناشی از مصرف کپورماهی(Cyprinus carpio) تالاب بوجاق در کیاشهر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تالاب بوجاق، فلزات سنگین، امنیت غذایی، ماهی کپور
سال 1398
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

ماهی یکی از اجزای اصلی سبد غذایی انسان به ویژه برای ساکن نواحی ساحلی محسوب میشود. بزرگنماییفلزات سنگین بهه عنهوان یکی از تهدیدهای مهم امنیت غذایی در ماهی همواره مورد توجهه بهوده اسهت. در ایهن ماالعهه تعمهع زیسهتی مهگ در گونهه کپهور Cyprinus carpio))تالاب بوجاق در جنگ نر و ماده مورد ماالعه قرار گرفتو با استانداردهای جهانی مقایسه شد .15نمونه شامل 4نر و 11ماده از این گونه بصورت تصادفی از قسمتهای مختلف تالاب بوجاق صید شدند. پگ از آماده سازی و هضم نمونهها غلظت مگبا استفاده از دستگاه جذب اتمی قرائت گردید. نتایج نشان داد غلظت مگ در نر بیشتر از ماده استو بین نروماده از نظرغلظت مگ در عضله اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (p<0.05.)همچنین بین غلظهت مهگ در عضهله کپهور بها اسهتاندارد WHO/FAOاختلاف آماری معنی داری وجود داشت اما این مقدار در هر دو جنگ کمتر از استاندارد بود. جذب روزانه و حداکثر معاز روزانه مگ برای ماهی کپور 79/1و 07/5برای بزرگسالان و 93/3و 15/1برای کودکان به دست آمد.بنابراین بر اساس نتایج این پهژوه مصرف ماهی کپور از نظر غلظت مگ به مقدار 07/5و 15/1کیلو گرم در روز به ترتیب برای بزرگسالان و کودکان مهیتوانهد مناسهب باشد