03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر عصاره نعناع (Mentha spicata L.) بر کیفیت شیمیایی و باکتریایی سوریمی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) طی نگهداری کوتاه مدت در یخچال
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سوریمی،عصاره نعناع،کیلکای معمولی،PTC
سال 1398
مجله علوم و فنون شیلات
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

اهداف: در مطالعه حاضر تاثیر عصاره نعناع در غلظت های مختلف بر فرایند فساد شیمیایی و باکتریایی سوریمی ماهی کیلکای معمولی طی نگهداری در یخچال (C°1±4) در زمان های مختلف بررسی گردید. مواد و روش ها: در این تحقیق آزمون های شیمیایی شامل شاخص پراکسید (PV)، تیوباربیتوریک اسید (TBA)، مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N) و pH و آزمون های باکتریایی شامل شمارش باکتری های کل (TVC) و سرمادوست (PTC) ارزیابی شدند. یافته ها: نتایج نشان داد با گذشت زمان میزان شاخص PV در تیمارهای حاوی عصاره نعناع بطور معنی داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت بطوریکه در تیمار 4% از 0/33 در روز اول به 4/08 میلی اکی والان اکسیژن در روز 12 افزایش یافت (0/05>P). میزان TBA و TVB-N در تیمار شاهد با گذشت زمان افزایش معنی داری نسبت به تیمارهای حاوی عصاره نعناع داشت بطوریکه مقادیر 0/43 میلی گرم مالون دی آلدهید برای TBA و 32/8 میلی گرم نیتروژن برای TVB-N در روز 15 ثبت گردید (0/05>P). مقدار pH در تمام طول دوره نگهداری در تیمارهای حاوی عصاره نعناع بطور معنی داری پائین تر از تیمار شاهد بود که مقدار آن در تیمار 4% از 6/28 در روز اول به 7/10 در روز 15 رسید (0/05>P). تعداد باکتری های TVC و PTC در تیمار شاهد بطور معنی داری بالاتر از تیمارهای حاوی عصاره نعناع بود بطوریکه در تیمار شاهد مقادیر آن به ترتیب از 3/55 و 3/25به 6/64 و 5/96 CFU افزایش یافت (0/05>P). نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه تیمار حاوی عصاره نعناع بویژه تیمار 4% می تواند برای نگهداری کوتاه مدت سوریمی کیلکای معمولی در دمای یخچال مورد استفاده قرار گیرد.