03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر پروتئین تک یاخته باکتریایی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پروتئین تک یاخته، ترکیب بدن، تریپسین، قزل آلای رنگین کمان
سال 1398
مجله پژوهش های ماهی شناسی کاربردی
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در این پژوهش، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم­های گوارشی در بچه ماهی قزل ­آلای رنگین­ کمان (میانگین وزن 0/55±2/51 گرم) تغذیه شده با تک یاخته باکتریایی (IPL68)به عنوان یک منبع پروتئین غذایی بجای پودر ماهی به ­مدت 6 هفته در قالب طرح کاملا تصادفی و با 3 تکرار ارزیابی گردید. جیره های آزمایشی در قالب 5 تیمار و همسان از نظر میزان پروتئین با سطوح مختلف پودر ماهی و IPL68 (100 درصد پودر ماهی (A)، 75 درصد پودر ماهی و 25 درصد IPL68 (B)، 50 درصد پودر ماهی و 50 درصد IPL68 (C)، 25 درصد پودر ماهی و 75 درصد IPL68 (D) و 100 درصد IPL68 (E)) تهیه گردیدند. نتایج حاصل از ترکیب بدن ماهیان نشان داد بیشترین میزان چربی خام و پروتئین خام و کمترین میزان رطوبت و خاکستر در ماهیان تغذیه شده با جیره C و کمترین میزان چربی خام و پروتئین خام و بیشترین میزان رطوبت و خاکستر در ماهیان تغذیه شده با جیره E وجود داشت (0/05>P ). نتایج مربوط به ارزیابی فعالیت آنزیمی نشان داد آنزیم های تریپسین و آلفاآمیلاز در ضمائم پیلوریک و روده ماهیان جیره C و آنزیم فسفاتاز قلیایی در ضمائم پیلوریک و روده ماهیان جیره D بطور معنی داری بیشتر از ماهیان تغذیه شده با جیره E بودند (0/05>P ). بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق می توان بیان کرد پروتئین تک یاخته باکتریایی(IPL 68) در سطح 50 درصد می تواند جایگزین مناسبی برای پودر ماهی در جیره غذایی بچه ماهی قزل آلای رنگین­ کمان باشد.