03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر ویتامین ث جیره غذایی بر ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی )Salmo trutta caspius( بچه ماهی نورس آزاد دریای خزر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بچه ماهی نورس آزاد دریای خزر؛ ترکیب بدن؛ سوپراکسید دیسموتاز؛ کاتالاز؛ ویتامین C
سال 1394
مجله شیلات
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

به منظور بررسی عملکرد ویتامین C در ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی شامل سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در بچه ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)، پنج جیرة غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین C (صفر (شاهد)، 50، 250، 750 و 1500 میلی گرم ویتامین به ازای هر کیلوگرم غذا) در سه تکرار و به مدت شش هفته به بچه ماهیان با میانگین وزنی 02/0± 1/0 گرم خورانده شد. پس از گذشت شش هفته پرورش، نتایج شاخص های رشد و زنده مانی اختلاف معنی داری در بین تیمارها نشان داد (05/0>P) پایین ترین درصد میانگین افزایش وزن (BWG)، نرخ رشد ویژه (SGR) و زنده مانی در گروه شاهد و بالاترین درصد این فاکتورها در گروه تغذیه شده با سطح mg/kg 750 مشاهده شد. میزان تجمع ویتامین C در بافت با افزایش آن در جیرة غذایی رابطة مثبتی نشان داد. نیاز ویتامین C بر اساس درصد افزایش وزن بدن mg/kg 1/569 تخمین زده شد. نتایج بررسی ترکیب شیمیایی بدن نشان داد که مقادیر رطوبت، خاکستر، چربی و پروتئین اختلاف معنی داری بین تیمارها ندارند (05/0 P) در حالی که فعالیت آنزیمی سایر تیمارها پس از اعمال استرس اختلاف معنی داری نسبت به قبل از استرس نشان نداد (05/0